Algemene Voorwaarden verhuur


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SkiboxWestland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SkiboxWestland en de afnemer.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, hulp bij montage en demontage en instructie bij het ophalen. Het huurbedrag en de borg dienen bij het ophalen contant voldaan te worden. Pinnen is helaas (nog) niet mogelijk.

Huurtermijn

De huurtermijn begint en eindigt op de datum en tijd zoals afgesproken en is opgenomen in de huurovereenkomst. Mocht het gereserveerde te laat worden teruggebracht, dan zijn wij helaas genoodzaakt de extra huur en € 50,= bij u in rekening te brengen. Als door overmacht het door u gereserveerde niet kan worden geleverd, dan zal SkiboxWestland zijn uiterste best doen voor een vervangend alternatief. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleent.

Reserveren

Het is verstandig tijdig te reserveren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Doe dit wel op tijd, het kan namelijk zijn dat onderdelen nog besteld moeten worden. Van uw reservering krijgt u binnen 24 uur een bevestigings e-mail hiermee is uw reservering definitief. Mocht u uw reservering willen annuleren dan stellen wij het op prijs als u dit zo ver mogelijk van te voren doet.

Legitimatie

Bij het ophalen vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs te overleggen. Tevens noteren wij dan uw naam, adres, woonplaats en mobiele telefoonnummer. De kopie van uw legitimatiebewijs krijgt u bij het terugbrengen weer terug.

Huurovereenkomst

Bij iedere huurtermijn wordt een huurovereenkomst opgemaakt. Hierin zijn al afspraken betreffende welke huurartikelen, termijn van huur en het te betalen bedrag opgenomen. Deze overeenkomst dient zowel door de huurder als de verhuurder te worden ondertekend. Bij het ondertekenen verklaart de huurder bovendien de gehuurde artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen.

Eerder terugbrengen

Wanneer u het gehuurde eerder terug brengt dan eerder is overeengekomen, kunnen wij u hier helaas geen geld voor terug geven.

Verzekering

U huurt voor eigen risico. Het door u gehuurde kan niet worden verzekerd via SkiboxWestland. U dient zelf zorg te dragen voor verzekering van de door u gehuurde producten. Schade naar aanleiding van diefstal valt veelal onder uw reisverzekering en schade door gebruik in het verkeer valt veelal onder uw autoverzekering. We adviseren u dit vooraf bij uw verzekeraar na te gaan.

Bij het niet terugbrengen van het gehuurde, bijvoorbeeld als het gevolg van diefstal, dient de dan geldende dagwaarde aan de verhuurder te worden vergoed.

Borg

De borg voor skiboxen en bagageboxen is € 50,=. De borg voor dakdragers € 25,=. Deze krijgt u bij het terugbrengen, indien er geen gebreken zijn geconstateerd, weer terug. Mochten er wel gebreken worden geconstateerd, dan wordt hiervoor een aparte eindrekening opgemaakt.

Aansprakelijkheid

SkiboxWestland is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke wijze dan ook. De huurder daarentegen is ten allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde.

Schade ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij de montage of demontage door SkiboxWestland, is voor risico en rekening van de huurder.

Bij het later terugbrengen dan overeengekomen in de huurovereenkomst, blijft de huurder aansprakelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde weer in het bezit van de verhuurder is.

Huurder

De huurder wordt geacht als een goed huurder voor het gehuurde zorg te dragen, het gehuurde doelmatig te beveiligen en te gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Tevens is het niet toegestaan reparaties te verrichten of te laten verrichten aan het gehuurde, zonder toestemming van SkiboxWestland.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd kennis te nemen van geschillen.